Disclaimer

Disclaimer

Informatie.
De website van aqua-ocean geeft onze visie en mening weer.
Teksten en informatie die hier geplaatst zijn, zijn volkomen vrijblijvend van aard.
De informatie op deze site heeft alleen een informatieve bedoeling, het is bedoeld als persoonlijk informatie naar de gebruiker op deze site.

Inhoud
Deze website en de inhoud hiervan is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch is
het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is.
Wij houden ons het recht om, zonder voorafgaand bericht aan de auteur van een reactie, reacties te wijzigen, c.q. te verwijderen.

Contact
Wilt u contact opnemen naar aanleiding van informatie op deze website of over de inhoud hiervan, kunt u dat doen via het contactformulier.
Berichten voorzien van volledige naam, adres en telefoonnummer worden serieus behandeld
reclame, spam, en dreigementen worden niet op prijs gesteld.

Bezoek van de website
Door bezoek aan de website gaat u akkoord dat uw bezoek en informatie wordt vastgelegd in een database.
Deze informatie wordt enkel gebruikt voor statistische en administratieve doeleinden.
Ontvangen informatie zoals , email en persoonsgegevens zullen nooit gebruikt worden voor externe marketing doeleinden of andere bedrijven.

Auteursrechten
Bij de bouw is niet onze bedoeling om enig auteursrechtelijk beschermd materiaal te gebruiken voor commerciële publicatie.
Ondanks onze zorgvuldigheid kan het zijn dat een auteur of copyrighthouder toch van menig is dat zijn/haar belangen op enig manier wordt geschaad.
In dat geval verzoeken wij u vriendelijk om contact met ons op te nemen en zal in dien het bezwaar redelijk is worden aangepast en of verwijderd.
 
Inhoud van de Disclaimer
De inhoud van deze disclaimer blijft onverminderd van kracht ongeacht spellingfouten en/of fouten in de grammatica van deze site.
wij behouden ons recht om ten alle tijden de disclaimer aan te passen en/of te wijzigen.
Als mocht blijken dat in deze gestelde disclaimer zaken voorkomen die voor meerdere interpretaties vatbaar is, dan is de interpretatie die als doel heeft om ons te vrijwaarden van welke rechtsvervolging dan ook de enige juiste.
Wijzigingen opgenomen in disclaimer zijn met onmiddellijke ingang en eventueel terugwerkend van kracht.
Deze disclaimer is gemaakt naar het Nederlands recht, geen andere wet,voorschrift, geloofsovertuiging os andere zienswijze worden aan deze disclaimer toegeschreven.

 
Aqua-Ocean is niet aansprakelijk voor enige schade (van
welke aard dan ook) die voortvloeit uit enig gebruik/consultatie van deze website en/of uit de
via deze website verkregen informatie, waaronder begrepen informatie verkregen via in deze
website vermelde hyperlinks naar andere websites.”

Eigendom
De inhoud van deze website en de hierin opgenomen gegevens, eigen afbeeldingen, teksten en
combinaties daarvan zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Tenzij uitdrukkelijk
anders vermeld berusten deze rechten bij aqua-ocean Zonder schriftelijke toestemming is
het niet toegestaan deze website of enig onderdeel hiervan voor eigen doeleinden te
gebruiken, openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te framen.”
Indien blijkt uit melding of onderzoek dat enig eigen materiaal is gedupliceerd zullen gerechtelijke stappen worden ondernomen om schade en/of derving uit hoofde van de website en disclaimer te beperken.